head-banpongkratinglang-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
วันที่ 29 สิงหาคม 2023 8:28 PM
head-banpongkratinglang-min
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง » จัดประชุมคณะ กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านบึง และผู้ปกครอง

จัดประชุมคณะ กรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านบึง และผู้ปกครอง

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

จัดประชุมคณะ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านบึง และผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปีในปี 2563

จัดประชุมคณะ

จัดประชุมคณะ

จัดประชุม

จัดประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง ล่าสุด
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง